Chi tiết tin

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Giai đoạn 2 (Km9+00 đến Km15+366) thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh lộ 328, huyện Xuyên Mộc.

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3609/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Giai đoạn 2 (Km9+00 đến Km15+366) thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh lộ 328, huyện Xuyên Mộc.

Chủ đầu tư: Ban QLDA Chuyên ngành Giao thông

Chi tiết gói thầu

Gói thầu

Tên gói thầu

Giá trị gói thầu (Đồng)

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

01

Tư vấn lập HSYC, HSMT và phân tích đánh giá HSĐX, HSDT các gói thầu ở giai đoạn 2

350.000.000

Trọn gói

6 tháng

Chỉ định thầu rút gọn

Quý 1/2021

02

Tư vấn giám sát thi công xây dựng giai đoạn 2

1.700.000.000

Trọn gói

16 tháng

Tự thực hiện theo VB số 8742/UBND-VP ngày 11/10/2016 của UBND Tỉnh

Quý 1/2021

03

Bảo hiểm công trình giai đoạn 2

400.000.000

Trọn gói

16 tháng

Chỉ định thầu rút gọn

Quý 1/2021

04

Tư vấn kiểm tra vật liệu, cấu kiện, thiết bị và kiểm định chất lượng công trình giai đoạn 2

400.000.000

Trọn gói

16 tháng

Chỉ định thầu rút gọn

Quý 1/2021

05

Tư vấn kiểm toán quyết toán giai đoạn 2

350.000.000

Trọn gói

6 tháng

Chỉ định thầu rút gọn

Quý III/2021

06

Xây lắp đoạn Km9+00 đến Km11+577

66.289.000.000

Theo đơn giá điều chỉnh

16 tháng

Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn 2 túi hồ sơ

Quý 1/2021

07

Xây lắp đoạn Km 11+577 đến Km13+153

40.540.000.000

Theo đơn giá điều chỉnh

16 tháng

Đẩu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn 2 túi hồ sơ

Quý 1/2021

08

Xây lắp đoạn Km13+153 đến Km15+366

43.980.000.000

Theo đơn giá điều chỉnh

16 tháng

Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn 2 túi hồ sơ

Quý 1/2021

Tổng cộng giá gói thầu: 154.009.000.000 đồng

- Giá các gói thầu trên là tạm tính, sẽ chuẩn xác sau khi thiết kế - dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

-Thời gian tổ chức đấu thầu các gói thầu là thời gian dự kiến, chủ đầu tư chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu khi có kế hoạch vốn bố trí thực hiện dự án theo quy định tại khoản 9 Điều 89 Luật Đấu thầu.

Nguồn: Quyết định số 3609/QĐ-UBND

Tin mới hơn
Tin cũ hơn