Chi tiết tin

Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND về Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, cụ thể như sau:

STT

Chủ nguồn thải

Đơn vị tính

Mức giá tối đa

Thành phố Vũng Tàu và Bà Rịa

Thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức

Các huyện còn lại

Huyện

Côn

Đảo

1

Hộ gia đình

đồng/hộ/tháng

50.000

30.000

35.000

25.000

2

Hộ gia đình ở nhà (phòng) trọ

đồng/phòng

trọ/tháng

25.000

15.000

18.000

15.000

3

Hộ kinh doanh nhỏ lẻ

đồng/hộ/tháng

100.000

60.000

70.000

60.000

4

Trụ sở làm việc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

đồng/đơn

vị/tháng

200.000

120.000

140.000

127.000

5

Công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, bệnh viện, chợ, bến xe, bến tàu, cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng khách sạn, nhà nghỉ, ăn uống, rau, quả, thực phẩm tươi sống.

đồng/tấn

460.000

410.000

420.000

450.000

đồng/m3

210.000

193.000

195.000

210.000

 

Ủy ban nhân tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức xây dựng giá thu hàng năm trên nguyên tắc không vượt mức giá tối đa. Tổng số tiền thu trên tổng số tiền chi cho dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải đảm bảo theo lộ trình sau:

Năm 2020: Tổng số tiền thu phải đạt > 80% tổng số tiền chi.

Năm 2021: Tổng số tiền thu phải đạt > 90% tổng số tiền chi.

Năm 2022: Tổng số tiền thư phải đạt > 95% tồng số tiền chi.

Năm 2023: Tổng số tiền thu phải đạt > 100% tổng số tiền chi.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cũng được UBND tỉnh yêu cầu căn cứ giá tối đa được quy định, có trách nhiệm tổ chức xây dựng giá thu cho dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn phù hợp với lộ trình thu hàng năm; xây dựng phương án thu và tổ chức thu đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Xây dựng, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện điều tiết, phân bổ nguồn kinh phí thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt hàng năm trên cơ sở nguồn kinh phí thu được từ giá dịch vụ trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố xác định chi phí thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt cho phù hợp với tình hình thực tế trên từng địa bàn. Khi có biến động lớn về giá ngoài dự tính thì tổ chức xác định lại giá tối đa cho phù hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND

Tin mới hơn
Tin cũ hơn