Thống kê hộ nghèo Thu chi ngân sách
DANH SÁCH HỘ NGHÈO NĂM
STT Đơn vị Tổng số hộ nghèo
Tổng số Hộ nghèo Hộ cận nghèo