Quy chế làm việc UBND tỉnh

       ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/2022/QĐ-UBND                               Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 06 tháng 7 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh

Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026

 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 53/2006/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chế độ hội họp trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 563/TTr-VP ngày 20 tháng 6 năm 2022 về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 7 năm 2022 và thay thế Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành Quy chế làm việc phù hợp với Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                      CHỦ TỊCH 

                                                                                      (Đã ký)

                                                                                 Nguyễn Văn Thọ