Quy chế hoạt động UBND Tỉnh

       ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 27/2017/QĐ-UBND                               Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 27 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh

Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021

 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 53/2006/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định chế độ hội họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

Theo đề nghị của Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại tờ trình số 15/Ttr-VP ngày 24 tháng 8 năm 2017 về việc dự thảo quyết định ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Quy chế gồm 10 chương, 49 Điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2017 và thay thế Quyết định số 67/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa V (nhiệm kỳ 2011 - 2016).

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân các huyện, thành phố ban hành Quy chế làm việc phù hợp với Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                      CHỦ TỊCH 

                                                                                      (Đã ký)

                                                                                 Nguyễn Văn Trình