Phổ biến chính sách pháp luật Phổ biến chính sách pháp luật
UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bãi bỏ quy định về hệ số quy đổi khoáng sản và quy định bảng giá cước vận chuyển hàng hóa, vật liệu bằng ôtô.
10:32 | 11/05/2019 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành quyết định bãi bỏ quy định về hệ số quy đổi khoáng sản và quy định bảng giá cước vận chuyển hàng hóa, vật liệu bằng ôtô. Cụ thể như sau:

1. Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 bãi bỏ một phần nội dung của Điều 1 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng quy định các hệ số quy đổi khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo đó, bãi bỏ nội dung quy định về hệ số quy đổi trung bình từ khoáng sản nguyên khai về khoáng sản nguyên khối tại Điều 1 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND. Hiện nay, hệ số quy đổi trung bình từ khoáng sản nguyên khai về khoáng sản nguyên khối được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2017/TT- BTNMT ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

2. Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 bãi bỏ Quyết định số 2325/2004/QĐ-UB ngày 07/5/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quy định bảng giá cước vận chuyển hàng hóa, vật liệu bằng ôtô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Lý do bãi bỏ là vì bảng giá cước này không còn phù hợp với hệ thống đơn giá, định mức và các quy định hiện hành.

(Nguồn các Quyết định: 04/2019/QĐ-UBND; 06/2019/QĐ-UBND )