Phổ biến chính sách pháp luật Phổ biến chính sách pháp luật
BR-VT: Nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo chuẩn tỉnh.
05:27 | 08/04/2019 Print   E-mail    

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo chuẩn tỉnh đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, từ ngày 01/3/2019, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh sẽ nâng mức cho vay tối đa từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ vay không phải bảo đảm tiền vay đối với các chương trình: cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo theo chuẩn tỉnh. Thời hạn cho vay tối đa đối với các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn tỉnh cũng được nâng lên 120 tháng.

Theo Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác (ban hành theo Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), đối tượng “người nghèo” được xem xét cho vay bằng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác bao gồm: Hộ nghèo theo chuẩn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định trong từng thời kỳ; Hộ cận nghèo theo chuẩn tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu quy định trong từng thời kỳ; Hộ mới thoát nghèo (là hộ gia đình được UBND xã, phường, thị trấn quyết định công nhận hộ nghèo thoát nghèo theo chuẩn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định trong từng thời kỳ) tối đa là 3 năm.

 

Lãi suất cho vay đối với đối tượng này như sau:

Đối với hộ nghèo theo chuẩn tỉnh, lãi suất cho vay bằng mức lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quy định trong từng thời kỳ; Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Đối với hộ cận nghèo theo chuẩn tỉnh, lãi suất cho vay bằng 105% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo chuẩn tỉnh quy định trong từng thời kỳ; Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Đối với hộ mới thoát nghèo theo chuẩn tỉnh trong thời gian 3 năm, lãi suất cho vay bằng 110% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo chuẩn tỉnh quy định trong từng thời kỳ; Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

 

(Nguồn: Quyết định 781/QĐ-UBND; 38/2017/QĐ-UBND)