Phổ biến chính sách pháp luật Phổ biến chính sách pháp luật
BR-VT: Sửa đổi, bổ sung Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp.
06:05 | 03/04/2019 Print   E-mail    

Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND ngày 26/3/2019 (có hiệu lực từ ngày 10/4/2019) sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo đó, đối tượng điều chỉnh nêu tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 của Quy định ban hành theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND được sửa đổi thành: “Các cơ sở ngoài công lập thuộc lĩnh vực hưởng chính sách khuyến khích xã hội hoá được thành lập và hoạt động theo Nghị định số 53/2006/NĐ- CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập; các cơ sở ngoài công lập đã đăng ký với cơ quan cấp phép hoạt động và cơ quan thuế theo quy định của Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập”.

Nghị quyết cũng sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Quy định hiện tại; nội dung nêu về việc xử lý tiền bồi thường giải phóng mặt bằng.

Nội dung chi tiết Nghị quyết xem tại Công báo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

(Nguồn: Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND)