Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo Đề án quản lý môi trường thông minh.
03:05 | 10/05/2019 Print   E-mail    

Sáng ngày 10/5, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực UBND tỉnh để nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo xin chủ trương thực hiện nghiên cứu khả thi Đề án quản lý môi trường thông minh. Tham dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thành Long, Lê Tuấn Quốc; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố và Viện RTI International của Hoa Kỳ gọi tắt là Viện RTI (Đơn vị tư vấn).

Toàn cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Đơn vị tư vấn, Đề án quản lý môi trường thông minh (Đề án) nhằm cải thiện hoạt động quản lý môi trường hiện tại của Sở Tài nguyên và Môi trường, phát triển hệ thống phần mềm tích hợp để quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường, tạo ra bộ công cụ quan trọng để thiết kế và triển khai Chương trình quản lý môi trường; đánh giá các tác động môi trường, hỗ trợ quá trình ra quyết định, tuân thủ và thực thi bảo vệ môi trường; nâng cao năng lực cho cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường để duy trì và cải thiện hoạt động quản lý môi trường.

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tạo điều kiện để chuyên gia của Viện RTI khảo sát thực tế hiện trạng của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường của tỉnh. Qua khảo sát, Viện RTI ghi nhận những bất cập trong việc quản lý dữ liệu môi trường, hoạt động quan trắc môi trường của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Trên cơ sở đó, Viện RTI đề xuất xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi, với các nhiệm vụ như: đánh giá thông tin có sẵn về kế hoạch giám sát hiện có; đánh giá và phân tích năng lực các phòng thí nghiệm hiện tại và các quy trình phân tích phòng thí nghiệm; đánh giá nhân lực, lực lượng lao động; thực hiện quản lý dữ liệu và xem xét dữ liệu; xem xét và ghi lại hệ thống quản lý dữ liệu hiện có, bao gồm nền tảng, mô hình dữ liệu, lập trình và phát triển ứng dụng, yêu cầu phần cứng và hệ điều hành máy tính và công nghệ máy chủ Web... Chi phí thực hiện xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi Đề án quản lý môi trường thông minh ước tính khoảng 12 tỷ đồng. Thời gian thực hiện lập báo cáo nghiên cứu khả thi là 12 tháng.

Sau khi nghe Đơn vị tư vấn báo cáo cùng ý kiến của các thành viên tham dự họp, Chủ tịch Nguyễn Văn Trình giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư triển khai thực hiện Đề án môi trường thông minh trên đại bàn tỉnh. Đồng thời, Ông yêu cầu Sở phối hợp với Sở Tài chính xem xét, tính toán lại đơn giá trong phạm vi cho phép, tổ chức đấu thầu theo quy định.

Nguyễn Hằng