Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Các sở, cơ quan ngang sở và UBND cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh phải phân công cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.
11:09 | 14/05/2019 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo đó, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc tỉnh phải phân công cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (gọi chung là công tác kiểm soát thủ tục hành chính).

Cán bộ đầu mối hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm (trừ cán bộ đầu mối là công chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Phòng Nội chính- Kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng UBND tỉnh), tham mưu giúp thủ trưởng cơ quan, đơn vị triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị và chịu trách nhiệm trước thủ trưởng cơ quan, đơn vị về nhiệm vụ được phân công; chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng UBND tỉnh.

Cơ cấu cán bộ đầu mối tại các cơ quan, đơn vị như sau:

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh phân công không quá 03 cán bộ đầu mối/cơ quan, trong đó: 01 lãnh đạo đơn vị, 01 lãnh đạo Văn phòng và 01 chuyên viên Văn phòng (riêng Ban Dân tộc, Sở Du lịch và Sở Ngoại vụ bố trí không quá 02 cán bộ đầu mối/cơ quan, trong đó: 01 lãnh đạo đơn vị, 01 lãnh đạo Văn phòng hoặc 01 chuyên viên Văn phòng).

- Tại Văn phòng UBND tỉnh phân công: 01 Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; các công chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phòng Nội chính- Kiểm soát thủ tục hành chính; 01 công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

- UBND cấp huyện phân công không quá 03 cán bộ đầu mối, trong đó: 01  lãnh đạo UBND cấp huyện, 01 lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện, 01 chuyên viên Văn phòng.

- UBND cấp xã phân công 01cán bộ đầu mối là công chức Văn phòng-Thống kê (hoặc công chức khác phù hợp).

Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp danh sách cán bộ đầu mối và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Việc phân công cán bộ đầu mối tại các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo phẩm chất, năng lực công tác, thành thạo vi tính và thời gian làm nhiệm vụ phải lâu dài. Trường hợp có sự thay đổi cán bộ đầu mối tại các cơ quan, đơn vị phải báo cáo Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp.

Quy chế còn quy định cụ thể về chế độ làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động cụ thể của cán bộ đầu mối; chế độ thông tin, báo cáo đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính; phân công trách nhiệm các cơ quan, đơn vị;…

(Nguồn: Quyết định 1106/QĐ-UBND)

 

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn